กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 ครูสอนวิชาสังคม (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 14/02/2020 31/03/2020 รายละเอียด
2 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 14/02/2020 31/03/2020 รายละเอียด
3 ครู Gifted Compuer (ระดับมัธยมปลาย ด้าน Programing) 05/02/2020 30/04/2020 รายละเอียด
4 ครู Gifted Computer ((ระดับมัธยมปลาย ด้าน Graphic) 01/02/2020 30/04/2020 รายละเอียด
5 ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ( วิชา Coding ) 30/01/2020 31/03/2020 รายละเอียด
6 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) 30/01/2020 31/03/2020 รายละเอียด
7 ครูสอนวิชาภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา) 30/01/2020 31/03/2020 รายละเอียด
8 เจ้าหน้าที่ร้านค้า 22/01/2020 29/02/2020 รายละเอียด
9 นักการ 21/01/2020 31/03/2020 รายละเอียด
10 ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 20/01/2020 31/03/2020 รายละเอียด
11 Foreign teachers 20/01/2020 31/03/2020 รายละเอียด
12 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 20/01/2020 31/03/2020 รายละเอียด
13 นักจิตวิทยา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 20/01/2020 31/03/2020 รายละเอียด
14 ครูสอนธรณี ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 20/01/2020 31/03/2020 รายละเอียด
15 ครูสอนวิชาเคมี / ชีววิทยา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 20/01/2020 31/03/2020 รายละเอียด
16 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) 01/01/2020 31/03/2020 รายละเอียด
17 Programmer 17/10/2019 31/03/2020 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email [email protected]