ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ( วิชา Coding )


รายละเอียด
 1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ             
  มีความรู้ ความสามารถและทักษะในตำแหน่งที่สมัครเป็นอย่างดี
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน 
  - มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  - มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
กรอกใบสมัคร