ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาเคมี / ชีววิทยา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)


รายละเอียด
  1. เพศ : หญิง หรือชาย
  2. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ

  1) มีความรู้ ความสามารถและทักษะในตำแหน่งที่สมัครเป็นอย่างดี

  2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  

  3) มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

  4) มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

กรอกใบสมัคร