ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)


รายละเอียด

1.   **สอนวิชา การออกแบบเชิงวิศวกรรม และ งานช่าง

ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

2.      จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม /งานช่างอุตสาหกรรม  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง

3.      มีประสบการณ์ในการสอน / วุฒิครู / ประสบการณ์ในการทำงานทำงานตามตำแหน่ง  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.      ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ

1) มีความรู้ ความสามารถและทักษะในตำแหน่งที่สมัครเป็นอย่างดี

2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน

3) มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

4) มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

5) มีทักษะทางด้านกีฬา

6) มีทักษะภาษาอังกฤษ

7) สามารถทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามรายวิชาที่สอนได้

กรอกใบสมัคร