ตำแหน่ง : ครูสอนอิเล็กทรอนิกส์ งานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด
  1. 1.มีความรู้พื้นฐานที่ดีด้านนวัตกรรมเช่น ด้านครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หุ่นยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    2. มีใจรักในการสอนและสามารถเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงงานด้านนวัตกรรม
    3. หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ และภาษาอังกฤษระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร