ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ตำแหน่ง)


รายละเอียด
  1. เพศ : หญิง หรือ ชาย
  2. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ สาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  3. มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ

  1) มีความรู้ ความสามารถและทักษะในตำแหน่งที่สมัครเป็นอย่างดี

  2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน ขยัน  อดทน  

  3) มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

  4) มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

กรอกใบสมัคร