ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)


รายละเอียด
 1. เพศ : หญิง หรือชาย   อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  การสอนคณิตศาสตร์หรือประถมศึกษา
 3. มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ
 5.              - มีความรู้ ความสามารถและทักษะในตำแหน่งที่สมัครเป็นอย่างดี
               - มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  
               - มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
               - มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
กรอกใบสมัคร