ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)


รายละเอียด

  1. เพศ : หญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่สมัคร
  3. มีประสบการณ์การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ

  1) มีความรู้ ความสามารถและทักษะในตำแหน่งที่สมัครเป็นอย่างดี

  2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  

  3) มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

  4) มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

กรอกใบสมัคร