ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา)


รายละเอียด
 1. เพศ : หญิง หรือชาย
 2. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาภาษาไทย  การสอนภาษาไทยหรือประถมศึกษา
 3. มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ
 5.   1) มีความรู้ ความสามารถและทักษะในตำแหน่งที่สมัครเป็นอย่างดี

    2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  

    3) มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

    4) มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

กรอกใบสมัคร