ตำแหน่ง : ครูผู้สอนภาษาไทย (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด
รายละเอียด
  1. เพศ : หญิง หรือชาย   อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาไทย  การสอนภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ
             - มีความรู้ ความสามารถและทักษะในตำแหน่งที่สมัครเป็นอย่างดี
             - มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  
             - มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
             - มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพได้
กรอกใบสมัคร