ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน แผนกเทคโนโลยีและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT


รายละเอียด
คุณสมบัติ
1. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
5. มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล และภาษา SQL
7. สามารถใช้คำสั่งจาก MS SQL ได้
8. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office สำหรับจัดทำงานสารบรรณได้
9. มีประสบการณ์ในงาน Application support (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)กรอกใบสมัคร