ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ประถมต้น 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด
 ระดับประถมศึกษา (ป.1-3) ต้องการรับสมัคร ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ (แทนครูลาคลอด อัตราจ้าง เดือน มิ.ย. - ส.ค. 66) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร