ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบSA/Programmer


รายละเอียด
1.อายุไม่เกิน 35 ปี
2.มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ฐานข้อมูล และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น vb.net  C#.net PHP เป็นต้น
3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน
4.มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
กรอกใบสมัคร