ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษาตอนต้น) 2 ตำแหน่ง


รายละเอียด
ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
1. ชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ
3. มีประสบการณ์ในการสอน / มีใบประกอบวิชาชีพครู / มีประสบการณ์ในการทำงานทำงานตามตำแหน่งที่รับสมัคร หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถพิเศษ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
   1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในตำแหน่งที่สมัครเป็นอย่างดี
   2) มีความใฝ่รู้ มนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 
   3) มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   4) มีความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
   5) สามาถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามจุดเน้นของโรงเรียน หรือรายวิชาที่สอนได้
   6) ทักษะด้านกีฬาพื้นฐาน
กรอกใบสมัคร