ตำแหน่ง : ครูงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง หรือ ชาย
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีประสบการณ์ด้าน STEM ACTIVITY จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ
  1) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน , กิจกรรม STEM 
  2) ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  4) มีทัศนคติที่ดี รักในอาชีพครู รักที่จะเรียนรู้ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน
กรอกใบสมัคร