ตำแหน่ง : ครูงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์1 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด
การปฏิบัติหน้าที่
1.ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำห้องเรียน พิเศษ SMEP(Science and Mathematics Excellence Program)ในระดับประถมศึกษา และห้องเรียน SMEP วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง หรือ ชาย
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์(DataScience)
มีประสบการณ์ด้าน STEM และ Data science จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ
  1) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน , กิจกรรม STEM , Data science
  2) ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  4) มีทัศนคติที่ดี รักในอาชีพครู รักที่จะเรียนรู้ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน
กรอกใบสมัคร