ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ แผนกประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)


รายละเอียด
คุณสมบัติ
-อายุ 25 -35 ปี
-สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
-มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
-มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
-มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีใจรักงานบริการ และรักเด็ก
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
-ไม่มีประวัติถูกดำเนินคดี

ภาระงานความรับผิดชอบ
1.ให้การดูแล ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน ครูบุคลากรที่เจ็บป่วย และประสานการส่งรักษาต่อ กรณีเจ็บป่วยเกินกว่าการรักษาในห้องพยาบาล
2.ประสานกับครูประจำชั้นกรณีนักเรียนมีปัญหาสุขภาพหรือเหตุอื่นๆ
3.บริหารจัดการการใช้ยาและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ในห้องพยาบาลให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการ
4.ดูแลงานอนามัยโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ประสานการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพ ประเมินภาวะการเจริญเติบโต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ มีการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในโรงเรียน เป็นต้น
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


กรอกใบสมัคร