ตำแหน่ง : นักการชายซ่อมบำรุง 1 คน


รายละเอียด

 1. ตำแหน่งนักการชายซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่ง อายุ 21 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 39 ปี ความรู้ขั้นต่ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

 2. คุณสมบัติทั่วไป
 3. 3.1 สัญชาติไทย 
 4. 3.2 ถ้ามีประสบการณ์ผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับงานมา จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 5. 3.3 มีผู้รับรองที่น่าเชื่อถือ  
 6. 3.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว  
 7. 3.5 ไม่เคยยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด 
 8. 3.6 ไม่ติดสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 
 9. 3.7 ไม่ติดบุหรี่ ไม่ติดการพนัน
 10. 3.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
  3.9 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานอื่น
 11. 3.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานอื่น
 12. 3.11 พ้นจากการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 13. 3.12 ไม่เป็นผู้พิการ
 14. 3.13 อื่นๆที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน

 15. ติดต่อขอรับใบสมัคร กรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้  ตั้งแต่วันนี้ -23 ธันวาคม 2565 ที่แผนกบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โทร 053-242550 ต่อ 122 
กรอกใบสมัคร