ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน (Full Stack Web Developer)อัตราจ้าง6เดือน


รายละเอียด

ภาระงาน
1. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ตามรูปแบบที่ได้มอบหมาย
2. พัฒนาเว็บไซต์ทั้ง
Front-end และ Back-end
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
3. มีทักษะพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, jQuery, vue.js, NodeJS, React, ดีไซน์ Web แบบResponsive หรือfrontend อื่น ๆ
4. มีความรู้เกี่ยวกับ 
SQL Server, Native ,MySQL , MySQL , C# ,PHP, Java หรือ backend ภาษาอื่น ๆ
5. มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์โดยมีผลงานมานำเสนอ    
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบในการทำงาน

กรอกใบสมัคร