ตำแหน่ง : ครูผู้สอนภาษาจีน ระดับประถม 6 ตำแหน่ง


รายละเอียด

ครูชาวต่างประเทศ

•          เป็นเจ้าของภาษาสัญชาติจีน

•          เพศชาย หรือ หญิง มีอายุระหว่าง 22 – 50 ปีบริบูรณ์

•          วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน การสอนภาษาจีน

•          มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือสามารถสื่อสารภาษาไทยได้

 ครูไทย

•          มีสัญชาติไทย เพศชาย หรือ หญิง มีอายุระหว่าง 22 – 50 ปี บริบูรณ์

•          วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน หรือวิชาเอกการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

•          มีใบประกอบวิชาชีพครู

•          มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร