ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ2ตำแหน่ง


รายละเอียด
คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก

ภาระงาน
1. ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ งานแนะแนวทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
และศูนย์ภาษา
2. รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน
3. ผลิตสื่องานวิเทศสัมพันธ์ ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ และศูนย์ภาษารวมถึงประสานการประชาสัมพันธ์งานต่างๆทาง สื่อประชาสัมพันธ์ เช่นการออกแบบ poster
4. ประสานและรับผิดชอบงานต้อนรับแขกชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จัดตาราง field trip และการออก field trip
5. ผู้ช่วยสาราณียกรวารสาร That Is PRC
6. ดูแลกลุ่มนักเรียน MAC ผู้ประสานงานแปลวารสาร That Is PRC และงาน เวปไซต์ภาษาอังกฤษ
7. แปลเอกสารทั่วไป
8. ติดตาม ดูแลนักเรียนที่ไปเรียนและทัศนะศึกษาในต่างประเทศ
9. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


กรอกใบสมัคร