ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครนักเรียนและศูนย์ภาษา 1ตำแหน่ง


รายละเอียด
คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก
มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดี

ภาระงาน
1• เป็นผู้ประสานงานหลักงานรับสมัครนักเรียน
2•ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ประสานงานการรับสมัครนักเรียน ศูนย์ภาษา และทุนศึกษาต่อต่างประเทศร่วมกับทีมงาน
3•รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน
4•ผลิตสื่องานรับสมัครนักเรียน ศูนย์ภาษา และทุนต่างประเทศร่วมกับทีมงาน
5•ประสานงาน หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ MAC The PRC News ร่วมกับทีมงาน
6*แปลเอกสาร ข่าวบนเวปไซต์ และเพจ และปฎิบัตงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


กรอกใบสมัคร