ตำแหน่ง : ครู Gifted Computer (ระดับมัธยมปลาย ด้าน Programing)


รายละเอียด
 1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือสาขาใกล้เคียง
 2. มีความสนใจและรักการสอน การเป็นที่ปรึกษา Project
 3. มีทักษะความรู้ด้าน Artificial Intelligent จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอยู่เสมอ  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 24-35 ปี
  2. จบการศึกษา  สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือสาขาใกล้เคียง
  3. มีความสนใจและรักการสอน และการเป็นที่ปรึกษา Project
  4. อัธยาศัยดี สนุกกับการอยู่ร่วมกับนักเรียน
  5. มีทักษะความรู้ด้าน Artificial Intelligent จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอยู่เสมอ

 5. รายละเอียดงาน
  • -สอนนักเรียนระดับ อายุ 15-18 ปี (ห้องละ  20-50 คน)
  • -ทำงานปกติ เวลา 7.45-17.00 น.
  • -สามารถทำงานนอกเวลางานปกติได้
  • -สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา Project ของนักเรียนได้
กรอกใบสมัคร