ตำแหน่ง : ครู Gifted Compuer (ระดับมัธยมปลาย ด้าน Programing)


รายละเอียด
 1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ
    1) มีความรู้ ความสามารถและทักษะในตำแหน่งที่สมัครเป็นอย่างดี
    2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  
    3) มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
    4) มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

สอนวิชา : - Programing , Robotics ,Artificial Intelligence(Ai),  
        Electronic,Innovation และ Data Science
         - เป็นที่ปรึกษาการทำโครงงานของนักเรียน 

กรอกใบสมัคร