กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 ครูงานส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี 03/04/2019 31/05/2019 รายละเอียด
2 ครูสอนวิชาภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา) 01/03/2019 30/04/2019 รายละเอียด
3 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับประถม) 28/02/2019 30/04/2019 รายละเอียด
4 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 26/02/2019 30/04/2019 รายละเอียด
5 ครูสอนนาฎศิลป์ (ระดับประถมศึกษา) 13/02/2019 30/04/2019 รายละเอียด
6 Foreign teachers 13/02/2019 31/05/2019 รายละเอียด
7 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 05/02/2019 30/04/2019 รายละเอียด
8 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 01/01/2019 31/05/2019 รายละเอียด
9 เจ้าหน้าที่วิจัย 27/06/2018 30/04/2019 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email [email protected]